3 příklady využití analýzy kapitálové struktury

Hlavním úkolem analýzy kapitálové struktury je porozumět struktuře zdrojů (pasiva) a jejich podílu na financování majetku (aktiva) s ohledem na případná rizika, náklady, dostupnost financování atp. Níže uvedené příklady prozradí, jak prostřednictvím úprav lze zreálnit kapitálovou strukturu firmy pro účel finanční analýzy.

PŘÍKLAD 1

 • FIRMA A: Firma A se financuje z vlastního kapitálu, ze závazků, společníkem a z rezerv. Dále pak půjčkami od spřízněných firem, které mají dlouhodobý charakter. Firma A nemá znehodnocená aktiva ve významné výši. Níže uvedená struktura je vhodná pro financování aktiv (procentuální hodnoty jsou jen ilustrativní):
  • 35 % aktiv (X mil. Kč) tvoří vlastní financování firmy, z toho vlastní kapitál x mil.  + rezervy x mil. a závazky vůči společníkovi x mil. Kč
  • 35 % aktiv kryjí závazky z obchodního styku
  • 20 % aktiv kryjí bankovní úvěry a výpomoci
  • 10 % aktiv kryjí ostatní závazkyVlastní kapitál na financování společnosti činí pouze 11,7 %. Když však přičteme ostatní vlastní zdroje financování, pak se dostaneme na relativně slušných 35 %.

 

PŘÍKLAD 2

 • FIRMA B: Firma B má shodnou strukturu financování jako Firma A, ale současně má znehodnocená aktiva ve výši 40 % aktiv. Jde například o pohledávky a podíl za spřízněnou společnost, která je v konkurzu.
  • -8 % (X mil. Kč) činí vlastní financování firmy. Důvodem záporné výše vlastního financování aktiv jsou znehodnocená aktiva ve výši 40 % aktiv, která jsem od vlastního financování odečtena. Současně jsou tato znehodnocená aktiva odečtena od celkových aktiv. Z toho důvodu činí hodnota -8 % a nikoli -5 %
   Pozn.: Pokud bychom pracovali jen s vlastním kapitálem, je třeba o tato znehodnocená aktiva upravit vlastní kapitál
  • 58 % aktiv kryjí  závazky z obchodního styku
  • 33 % aktiv kryjí bankovní úvěry a výpomoci
  • 17 % aktiv kryjí ostatní závazky

Shrnutí obou příkladů. Opticky se zdá finanční struktura Firmy A a Firmy B stejná, nicméně Firma B se po úpravě o znehodnocená aktiva financuje pouze z cizích zdrojů. Firmě B se také zvýšil podíl jednotlivých položek cizích zdrojů na financování aktiv vzhledem k úpravě aktiv o znehodnocená aktiva. Podobně můžeme ponížit vlastní financování firmy (případně jen vlastní kapitál) a celková aktiva například o nehmotná aktiva, kladný oceňovací rozdíl k nabytému majetku, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, nedobytné či neprodejné nezoprávkované pohledávky a zásoby. Vždy je cílem zreálnění kapitálové struktury firmy.

Pozn. 1: Dlouhodobé firemní závazky za skupinou, které firma zahrnuje do vlastního financování a zároveň zahrne i pohledávky za skupinou, je nutné vždy tyto pohledávky od vlastního financování odečíst.  

Pozn. 2: Jestliže banky hodnotí finanční zdroje firmy ve svých ratingových systémech, pak platí, že klíčovou roli hraje vlastní kapitál, jestliže má banka sofistikovanější ratingový nástroj navyšuje jej o podřízené závazky (zpravidla za společníkem). Před výpočtem podílu vlastního kapitálu na financování aktiv může být vlastní kapitál v bankovních modelech upravován například o pohledávky za upsaný vlastní kapitál, dlouhodobý nehmotný majetek, odloženou daňovou pohledávku, oceňovací rozdíly, znehodnocená aktiva. 

 

PŘÍKLAD 3

 • FIRMA C: Firma C má shodnou strukturu financování jako Firma A, nemá znehodnocená aktiva ve podobné výši jako Firma B, ale má ve významné výši mimobilanční závazky (leasing). Struktura financování této firmy je proto následující:
  • 38 % leasingové závazky
  • 22 % (X mil. Kč) vlastní financování firmy, z toho vlastní kapitál x mil. + rezervy x mil. a závazky vůči společníkovi x mil. Kč
  • 22 % závazky z obchodního styku
  • 13 % bankovní úvěry a výpomoci
  • 6 % tvoří ostatní závazkyLeasingové závazky do rozvahy významně změnily strukturu financování. Podobně upravujeme účetnictví firmy o faktoringové zálohy, pokud je firma ponižuje o pohledávky z obchodního styku.Pozn.: Leasingové závazky se v dle našich zákonů účtují podrozvahově, jelikož dle ČUS má aktivum ve svém majetku pronajímatel (vlastník), který ho i odepisuje. Další podrozvahové závazky mohou být například poskytnuté garance nebo soudní spory, atp.

 

ÚPRAVA VLASTNÍHO KAPITÁLU A FINANČNÍ ANALÝZA

Především věřitelé zreálňují výši vlastního kapitálu. Právě oni chtějí znát reálný podíl vlastního kapitálu na financování firmy, jelikož čím je zpravidla tento podíl vyšší, tím je firma bonitnější. Majitelé firem naopak chtějí, aby firma vypadala pro věřitele jako bonitní a jedním z hlavních aspektů je ukazatel podílu vlastního kapitálu. 

I z toho důvodu majitelé firem hledají způsoby, jak tento podíl zvýšit a snaží se zabránit jeho snížení. Za účelem zreálnění je obecně doporučována analýza kapitálové struktury a finančních ukazatelů, které jsou počítány z vlastního kapitálu. Tento proces poníží vlastní kapitál například o tyto položky:

 • pohledávky za upsaný vlastní kapitál: Výše vlastního kapitálu se musí o tyto pohledávky snížit, jelikož vlastní kapitál nebyl zcela uhrazen
 • dlouhodobý nehmotný majetek: SW, ocenitelná práva (např. patenty), goodwill atp. – hodnota nehmotných aktiv je často významně nižší než je účetní hodnota, firmy často úmyslně přes tyto položky navyšují VK (goodwill)
 • odložená daňová pohledávka: Tvorba odložené daňové pohledávky navyšuje hospodářský výsledek, čímž ovlivňují i výši vlastního kapitálu. Jedná se spíše o tvorbu odhadu na budoucí vývoj, tudíž vzhledem k obezřetnosti je doporučováno ji z VK odečíst
 • oceňovací rozdíly: pokud budete mít k dispozici výkazy pěti různých náhodných společností s oceňovacími rozdíly, pak je vysoká pravděpodobnost, že u čtyř z nich jsou oceňovací rozdíly nadhodnocené za účelem posílení vlastního kapitálu nebo mohou mít jiný účel. Jestliže ale neznáte reálný postup při vzniku oceňovacího rozdílu, pak je z vlastního kapitálu pro jistotu odečtěte
 • znehodnocení aktiv, které není zoprávkováno: Jde o nedobytné pohledávky, neprodejné zásoby, znehodnocený finanční majetek atp. O tyto nezoprávkované položky snižujeme výši vlastního kapitálu, pokud o nich víme. Pakliže by tyto položky byly zoprávkovány, ovlivnily by negativně hospodářský výsledek, čímž pak zreálnily výši vlastního kapitálu
 • Vlastní kapitál lze také navýšit a tyto položky:
  • podřízené závazky (zpravidla banky požadují podřídit závazky za společníky, pokud se tak stane, banka by měla o tyto závazky navýšit vlastní kapitál při finanční analýze). Pozor však na situaci, kdy tyto závazky jsou opět vytažené přes pohledávky z OS, nebo u menších společností přes extrémně vysokou výši pokladny
   Pozn: Podřízení znamená, že firma tyto závazky nemůže snížit bez souhlasu banky.
 • rezervy (pokud slouží rezervy k optimalizaci výsledku hospodaření)

Jestliže nemáte dostatečné informace potvrzující reálnou hodnotu nehmotných aktiv nebo oceňovacích rozdílů, je doporučeno při finanční analýze maximálně konzervativní postup a tyto položky od vlastního kapitálu odečíst.