Jak pracovat s analýzou likvidity

Analýza likvidity firmy je složena ze dvou částí:

 • analýza finančních ukazatelů likvidity (aktivity)
 • analýza CASH FLOW

U základního hodnocení likvidity firmy si zpravidla vystačíme se sledováním trendů hlavních finančních ukazatelů, které nám poskytnou informace o průměrné obrátce zásob, tedy době obratu zásob, průměrné platební morálce odběratelů, tedy době splatnosti pohledávek z obchodního styku, dále pak celkové, běžné a rychlé likviditě včetně výpočtu čistého pracovního kapitálu a průměrné době, za kterou firma platí své závazky, což je doba splatnosti závazků z obchodního styku.  Jestliže budeme chtít znát změny u pracovního kapitálu, z jakého důvodu se změnila struktura financování firmy, případně je v našem zájmu získat celkový obraz o likvidní situaci a vývoji firmy, pak je nutné porozumět základním změnám příjmů a výdajů. I proto začneme pracovat s výkazem CASH FLOW.  

HLAVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ LIKVIDITY FIRMY

1. ZMĚNA PRACOVNÍHO KAPITÁLU A LIKVIDITY

 • Výpočet pracovního kapitálu = krátkodobá aktiva – krátkodobé cizí výdaje 
 • Krátkodobá aktiva tvoří: zásoby + krátkodobé pohledávky z obchodního styku + finanční majetek 
 • Krátkodobé cizí zdroje tvoří: krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci
 • Pokud je pracovní kapitál roven nule, pak krátkodobá aktiva se rovnají krátkodobým závazkům. Celková likvidita je poté 100%.
 • Pokud pracovní kapitál roste, posiluje se likvidita firmy, firma má více dlouhodobých zdrojů na financování krátkodobých aktiv. 
 • Pokud pracovní kapitál klesá, pak se oslabuje, firma financuje z krátkodobých zdrojů dlouhodobá aktiva, nebo financuje pokles vlastního kapitálu v důsledku ztrátovosti. 
 • Pro výpočet pracovního kapitálu je nutné z výpočtu vyloučit taková aktiva či pasiva, která mají dlouhodobý charakter, například splatnost nad 1 rok. 

2. ZMĚNA SPLATNOSTI POHLEDÁVEK Z OBCHODNÍHO STYKU

 • Pokud průměrná splatnost pohledávek firmy naroste například o 20 dní, pak tento nárůst musí firma financovat načerpáním krátkodobých úvěrů, z poklesu doby obratu zásob, nebo provozního CASH FLOW. 
 • Pokud průměrná splatnost pohledávek firmy klesne, pak se firmě CASH FLOW naopak uvolní a může jej použít ke snížení závazků z obchodního styku nebo k nákupu zásob na předplatbu atp. V případě, že firma tyto uvolněné zdroje použije na investice, pak jí o tuto investici poklesne pracovní kapitál, protože krátkodobými zdroji financuje dlouhodobá aktiva.

3. ZMĚNA DOBY OBRATU ZÁSOB

 • Změna obratu zásob na likviditu má stejný dopad, jako u změny doby splatnosti pohledávek z obchodního styku. Například nárůst doby obratu zásob o 15 dní znamená, že firma bude muset tento nárůst financovat. 
 • Pokud by meziročně ve stejné výši zůstaly výše tržeb, pracovního kapitálu, doby splatnosti pohledávek a ostatních položek krátkodobých pohledávek a závazků, kromě závazků z obchodního styku, pak se firmě zvýší závazky z obchodního styku o zhruba 15 dní. Jde o důsledek nárůstu obratu zásob o stejnou výši. 
 • Pokud by firma navýšila provozní úvěry o částku, která odpovídá navýšení obrátky zásob o 15 dní, pak se změna doby obratu zásob splatnosti závazků nedotkne.

4. ZMĚNA OSTATNÍCH KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

 • Mezi ostatní krátkodobé pohledávky a závazky patří krátkodobé pohledávky a závazky v aktivech a pasivech kromě pohledávek a závazků z obchodního styku a dohadných položek aktivních a pasivních. Změna těchto pohledávek a závazků má vliv na firemní CASH FLOW. 
 • Mezi nejčastější příklady krátkodobých pohledávek a závazků patří nejrůznější půjčky včetně půjček se spřízněnými subjekty a přijaté a poskytnuté zálohy. Změny těchto položek lze snadno vysledovat z horizontální analýzy krátkodobých aktiv a pasiv: nárůst pohledávek a pokles závazků (výdaj), pokles pohledávek a růst závazků (příjem).Poznámka: Pro sledování trendu vývoje všech krátkodobých pohledávek a závazků dobře poslouží ukazatel doby splatnosti všech krátkodobých pohledávek a ukazatel doby splatnosti všech krátkodobých závazků.  Výpočet je stejný jako pro ukazatel doby splatnosti pohledávek a závazků z obchodního styku, jen se pohledávky či závazky rozšíří na krátkodobé a nikoliv jen z obchodního styku na dohadné. 

5. ZMĚNA FINANČNÍHO MAJETKU

 • Meziroční změna bankovních účtů může mít zcela zásadní dopad na ukazatele. 
 • Je však nutné přihlédnout k rozdílu u firem, které bilancují se sumou 50 mil. Kč a mají zapojených 10 mil. Kč ve financování provozu podle výkazů k 31.12.2020, nebo mají tyto prostředky na účtu podle výkazů k 31.12.2021.Poznámka: Vysoký stav na bankovních účtech stavebních společností zpravidla znamená vysoký stav termínovaných vkladů, které slouží jako zajištění pro vystavené bankovní garance. Tato aktiva tak reálně mají dlouhodobý charakter.

6. ZMĚNA KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ A VÝPOMOCÍ

 • Ač načerpání a splacení krátkodobých úvěrů nemá významný vliv na výši pracovního kapitálu, tak jde o zcela zásadní kroky pro řízení provozních toků firmy. 
 • Pokud chcete vidět, jak by vypadala doba splatnosti závazků z obchodního styku bez čerpání provozních úvěrů, pak při jejím výpočtu navyšte výši závazků o výši čerpaných provozních úvěrů.

7. ZMĚNA UKAZATELE DOBY SPLATNOSTI ZÁVAZKŮ Z OBCHODNÍHO STYKU

 • Jestliže vezmeme 100 společností a stanovíme u nich rating profesionálním ratingovým nástrojem a současně tyto společnosti seřadíme za sebou dle splatnosti závazků z obchodního styku, je velmi pravděpodobné, že u velké části společností bude ratingové hodnocení velmi blízké hodnocení podle ukazatele splatnosti závazků z obchodního styku, kdy nejkratší doba splatnosti ve dnech je nejlepší. 
 • Ukazatel doby splatnosti závazků je odrazem likvidní situace firmy. Likvidní situace firmy je zpravidla odrazem vývoje rentability a ochoty/možností majitelů firmy se podílet na financování společnosti nebo získat jiné financování. 
 • Příkladem může být dodávka dvěma odběratelům, u kterých nebudete znát jejich finanční výkazy ani bonitu, ale víte u nich, že jeden platí své závazky za 50 dní a druhý za 100 dní, pak z hlediska řízení CASH FLOW i rizika budete raději dodávat tomu prvnímu, jelikož dostanete zaplaceno za poloviční čas. 
 • Firmy zpravidla platí své závazky jak mohou a až druhotně jak chtějí. Jestliže pak nějakým dodavatelům firmy platí jak chtějí a nemají na to, o to hůře musí platit těm ostatním. 
 • Příklad za všechny: Pokud je průměrná splatnost závazků 60 dní a firma má dva stejně velké dodavatele, kdy jednomu platí předem a druhému na 60denní splatnost, pak druhému dodavateli musí platit 60 dní po splatnosti, tedy 120 dní od vystavení faktury, i když ukazatel doby splatnosti závazků počítá 60 dní. 

Likvidní situace je odrazem ukazatele doby splatnosti závazků, výjimečně vůle firmy, která souvisí především s kvalitou oběžného majetku, výší pracovního kapitálu, přístupem k bankovním a jiným zdrojům financování a trendu tržeb. Samozřejmě, že to není tak jednoduché a i firma se splatností závazků 45 dní, může mít zásadní problémy v likviditě. Například proto, že nakupuje většinu zboží na předplatby, typicky dovoz z Číny. Reálná splatnost závazků pak může být výrazně vyšší z důvodu, že výpočet ukazatele platby předem či v hotovosti nezohledníje.  U firmy A dodavatelé akceptují návratnost svých faktur až za 4 měsíce a prodlení tolerují, u firmy B poskytují splatnost 14 dní a při prodlení 60 dní po splatnosti vyhrožují insolvenčním návrhem atp. Dodavatelské riziko závisí na vztazích se svými dodavateli. Doba splatnosti závazků nemůže nahradit celkové hodnocení likvidity firmy, ale zpravidla je zrcadlem, odrazem likvidní pozice společnosti, někdy i v důsledku pozice v obchodním řetězci. Stejně jako u finanční analýzy, je nejdůležitější trend.  

PŘÍKLADY ANALÝZY LIKVIDITY 1

 • Příklad 1: Firma nemá zásoby, nečerpá bankovní úvěry a likvidita činí 100 %. U této firmy se splatnost pohledávek 80 dní přenáší do závazků z obchodního styku, zhruba 1:1. Tato firma bude mít splatnost závazků z obchodního styku také zhruba 80 dní. Pokud ale načerpá provozní úvěr například ve výši poloviny průměrného salda pohledávek z obchodního styku, pak získá zdroje, ze kterých může snížit závazky zhruba o polovinu, tedy na dobu splatnosti závazků kolem 40 dní. 
  • Pozn.: Včasnou platbou dodavatelům může firma získat lepší dodavatelské podmínky, které plně pokryjí úrokové náklady na provozní úvěr, anebo prostě jen umožní s danými dodavateli spolupracovat.
 • Příklad 2: Firma, která má zásoby, nečerpá bankovní úvěry a likvidita činí 100 %. U této firmy je peněžní cyklus 130 dní, což vychází z obratu zásob 70 dní + doby splatnosti pohledávek 60 dní. Bez bankovních úvěrů by firma hradila své závazky kolem 130 dní vzhledem ke své 100% likviditě. Pokud ale firma načerpá bankovní úvěry ve výši poloviny průměrné hodnoty zásob, bude platit své závazky z obchodního styku kolem 85 dní.
 • Příklad 3: Firma, která má zásoby, nečerpá bankovní úvěry a likvidita činí 300 %. Peněžní cyklus u této firmy je 240 dní, což vychází z obratu zásob 150 dní + doby splatnosti pohledávek 90 dní. Celková likvidita firmy je 300% – krátkodobá aktiva převyšují krátkodobá pasiva o 200 %. Doba splatnosti závazků z obchodního styku této firmy by proto měla být kolem 80 dní.  Ale tak tomu v tomto příkladu není. Proč? Tato firma má v jiných pohledávkách dlouhodobé půjčky spřízněným společnostem na financování developmentu, které pokud se odečtou od krátkodobých aktiv, tak likvidita činí pro zjednodušení opět pouze 100 %. Za těchto podmínek je splatnost závazků firmy 240 dní, závazky odrážejí peněžní cyklus firmy. Aby firma snížila splatnost závazků, tak má tyto možnosti:
  • načerpat provozní bankovní úvěry a výpomoci či získat jiné půjčky
  • prodat majetek – firma například prodá budovu, kde sídlí a zůstane zde v pronájmu (přímý prodej či zpětný leasing), nebo prodá nepotřebné stroje atp.
  • navýšit vlastní kapitál peněžním vkladem
  • neplacení sociálního a zdravotního pojištění či DPH (riziko exekucí atp.)
  • z provozního CASH FLOW, pokud bude po odečtení investičních výdajů a splátek dlouhodobých úvěrů a závazků  stále k dispozici
  • z dalších zdrojů
Analýza likvidity 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
Celková likvidita 98,7% 97,7% 95,2% 95,4% 92,1%
Pracovní kapitál -3,486 -7,936 -22,246 -23,290 -42,460
Změna v absolutní hodnotě N/A -4,450 -14,310 -1,044 -19,170
Běžná likvidita 79,1% 76,8% 78,8% 74,9% 73,5%
Rychlá likvidita 3,6% 0,8% 5,5% 1,4% 0,5%
Doba obratu zásob 39 dní 51 dní 48 dní 59 dní 55 dní
Doba inkasa pohled. Z OS 123 dní 147 dní 170 dní 174 dní 173 dní
Doba splat. závazků  109 dní 116 dní 158 dní 140 dní 149 dní
Doba inkasa všech krátk. Pohl. 128 dní 153 dní 175 dní 177 dní 175 dní
Doba splat. všech kr. závazků 106 dní 113 dní 153 dní 136 dní 143 dní
Doba spl. Záv.z OS při splacení prov. BÚ 180 dní 214 dní 261 dní 260 dní 263 dní

 

PŘÍKLADY ANALÝZY LIKVIDITY 2 příklad provázanosti s analýzou CASH FLOW

Tabulka výše shrnuje základní ukazatele, které se používají při finanční analýze likvidity firmy. Níže jsou popsány základní trendy vybraných ukazatelů v návaznosti na analýzu CASH FLOW:

 • 1. Trend: Ukazatel celkové likvidity má dlouhodobě klesající (negativní) tendenci (98,7 % k 12/2017 na 92,1 % k 12/2021) z důvodu klesajícího pracovního kapitálu (-3.4 mil. k 12/2017 a -42 mil. k 12/2021). Pokles pracovního kapitálu je každoroční a z analýzy CASH FLOW získáme informaci, že je to způsobeno především financováním investiční činnosti z provozních zdrojů – viz shrnutí základních hodnot z výkazu CASH FLOW v tabulce níže:
CASH FLOW SHRNUTÍ CELKEM 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
SAMOFINANCOVÁNÍ PROVOZNÍ POVAHY 43,616 6,888 5,946 17,946 12,836
SAMOFINANCOVÁNÍ NEPROVOZNÍ POVAHY 37,466 34,566 -2,872 4,980 792
INVESTIČNÍ ČINNOST -87,714 -45,510 -4,086 -13,798 -24,320
ZMĚNA DL. FINANCOV. A DL. POHLEDÁVEK -22,358 -1,796 -13,422 -4,282 -2,858
ZMĚNA ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ -5,214 -3,516 1,712 2,216 -5,626
ZMĚNA REZERV -7,726 1,962 -1,588 -8,106 6
ZMĚNA PRACOVNÍHO KAPITÁLU -41,930 -7,406 -14,310 -1,044 -19,170

Pozn: Z tabulky je zřetelné, že společnost proinvestovala za roky 2018 až 2021 87 mil. Kč, splatila dlouhodobé závazky či úvěry, nebo poskytla dlouhodobé půjčky ve výši -22 mil. Kč (změna dlouhodobého financování a dl. pohledávek). Samofinancování společnosti na tyto výdaje nestačilo a firmě se propadl pracovní kapitál o 42 mil. Kč.

 • 2. Trend: Doba obratu zásob má mírně rostoucí trend (39 dní k 12/2017 na 55 dní k 12/2021)
 • 3. Trend: Doba inkasa pohledávek z obchodního styku skokově vzrostla především v roce 2018 a 2019. V dalších letech má stabilní trend a pohybuje se kolem extrémně dlouhých 170 dní. Důvodem nárůstu ukazatele v letech 2008 a 2019 ze 123 dní na 170 dní je zhoršení platební morálky odběratelů.
 • 4. Trend: Doba splatnosti závazků vzrostla v letech 2008 a 2009 jako reakce na nárůst doby inkasa pohledávek z obchodního styku. Na grafu níže je zřetelná vazba mezi růstem doby inkasa pohledávek a doby splatnosti závazků z obchodního styku za období I. II. a III. Důvody, proč v období IV. a V. je tato “vazba” narušena, nám zodpoví analýza CASH FLOW.
 • 5. Trend: Růst doby splatnosti závazků z obchodního styku do roku 2009. Vazba mezi vývojem krátkodobých bankovních úvěrů a výpomocí, pracovního kapitálu, peněžního cyklu (doba splatnosti pohledávek + doba obratu zásob ve dnech) a závazků z obchodního styku, je zachycena v grafickém znázornění níže. Jak stoupá peněžní cyklus, tedy obrátka zásob a pohledávek z obchodního styku, a klesá pracovní kapitál, pak roste i doba splatnosti závazků do roku 2019 (období III.). V roce 2020 (období IV.) však došlo k poklesu doby splatnosti závazků navzdory růstu peněžního cyklu, a to z důvodu financování růstu krátkodobých aktiv výhradně navýšením bankovních úvěrů a výpomocí. 

Zjednodušeně řečeno – tržby vzrostly, krátkodobé závazky zůstaly ve stejné výši a doba splatnosti závazků poklesla. V roce 2021 však doba splatnosti závazků opět vzrostla i přes mírný pokles peněžního cyklu. Zůstalo tak stejné krátkodobé bankovní financování i přes pracovního kapitálu o 19 mil. Kč.

CASH FLOW 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
Změna stavu zásob -20,374 -5,116 -28,716 4,556
Změna stavu krátkodobých pohledávek -61,738 -82,234 -35,334 -17,938
Změna finančního majetku v rozvaze 6,400 -22,850 18,574 4,150
Změna krátkodobých aktiv -75,712 -110,200 -45,476 -9,232
Změna stavu krátkodobých závazků 28,410 96,212 -5,062 30,496
Změna krátkodobých bankovnich úverů a výpomoci 51,752 28,298 51,582 -2094
Změna krátkodobého financování 80,162 124,510 46,520 28,402
ZMĚNA KRÁTKODOBÉHO KAPITÁLU 4,450 14,310 1,044 19,170